{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Đông Phong","web_address":"129 Hoàng Ngọc Phách, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.019726428894!2d106.68714501397689!3d20.830909886105825!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a70779844fc23%3A0x5389d7c2d221dbd2!2zMTI5IEhvw6BuZyBOZ-G7jWMgUGjDoWNoLCBLw6puaCBExrDGoW5nLCBMw6ogQ2jDom4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1582113021102!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"HAIPHONG"} ] }